سرویس خواب DP100

1952 نقد و بررسی

قیمت پایه: 16,400,000 تومان

قیمت در نظر گرفته شده شامل یک عدد تخت سایز  160، دراور وآینه و یک عدد پا تختی می باشد.
در صورت سفارش کمد و یا صندلی دراور قیمت آن به مبلغ کل اضافه میگردد.

قیمت تخت 120:  6.400.000تومان
قیمت تخت 140:  6.800.000تومان
قیمت تخت 160:  7.200.000تومان
قیمت تخت 180:  8.400.000 تومان
قیمت دراور آینه:  7.200.000تومان
قیمت پاتختی:        2.000.000 تومان

حذف گزینه های انتخاب شده

مشخصات محصول

ابعاد تخت خواب
  • سایز تخت 120
  • سایز تخت 140
  • سایز تخت 160
  • سایز تخت 180

1952 نقد وبررسی برای سرویس خواب DP100